Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dorota Brzoza
Główny adres email
Dorota.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki

  Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
  • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
  • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
  • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
  • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
  • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
  • przeprowadzanie konsultacji ze studentami;
  • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
  • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
  • wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.

  Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
  • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni
  • kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;
  • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego;

  Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych obejmuje m.in.:

  - praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;

  - praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;

  - pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela