Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Topola
Główny adres email
Anna.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2013 roku pracuję na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Instytucie Psychologii UŁ. W 2021 roku uzyskałam stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia w związku z obroną rozprawy pt. "Systemowe mechanizmy kształtowania dobrostanu psychicznego młodych dorosłych".

Osiągnięcia naukowe

Najważniejsze publikacje

Józefczyk, A. (2021). Wychowanie do dorosłości – znaczenie poczucia autonomii młodych dorosłych dla doświadczanego dobrostanu psychicznego. Psychologia Wychowawcza, 64(22). DOI: 10.5604/01.3001.0015.7007

Józefczyk, A. (2018). The Effects of Stability of Uncontrollability Experiences on Cognitive Exhaustion. Social Psychological Bulletin. DOI: 10.5964/spb.v13i1.25498

Józefczyk, A. (2017). The Nuclear Family Functioning Scale (NFFS): Polish adaptation of the American model and analysis of its psychometric properties. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2, 56–68. doi: 10.12740/APP/70475

Józefczyk, A. (2017). Need for Affiliation. W: V. Zeigler-Hill, T. K. Shackelford (red.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Nowy Jork: Springer. doi: 10.1007/978-3-319-28099-8

Najważniejsze projekty badawcze

Poczucie dobrostanu młodych dorosłych w kontekście transmisji pokoleniowej dyferencjacji Ja
i poziomu procesów emocjonalnych w rodzinie nuklearnej (kierownik, grant finansowany przez MNiSW, B1811800002055.02, 2018-2019).

Identyfikacja mechanizmów uruchamianych w obliczu stresu w rodzinie – adaptacja i analiza własności psychometrycznych narzędzia The Family Genogram Interview (kierownik, grant Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, 2016).

Family Learning in Foster Families FALEFOS (wykonawca, grant UŁ finansowany przez MNiSW, 539028-LLP- 1-2013- 1-AT- Grundtvig-GMP, 2013-2015).

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienie rozprawy doktorskiej na podstawie uchwały Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinach pedagogika i psychologia (2021).

II miejsce w konkursie na najlepszy plakat XII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (2015).

Zainteresowania naukowe

W badaniach podejmuję problematykę z zakresu podejścia systemowego w psychologii rodziny. Interesuje mnie to jakie znaczenie dla systemu rodzinnego mają pojawiające się w jego obrębie trudności i objawy chorobowe oraz jakie działania mogłyby zostać podjęte, by przywrócić stan funkcjonalnej równowagi w rodzinie. W sposób szczególny koncentruję się na koncepcji systemów rodzinnych Murraya Bowena, analizując między innymi takie zagadnienia, jak znaczenie stopnia dyferencjacji Ja dla zdrowia psychicznego, proces transmisji pokoleniowej dyferencjacji Ja oraz rola mechanizmów regulacji napięcia dla funkcjonowania rodziny.

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną

  Obowiązki dydaktyczne

  Od 2013 roku prowadzę oraz koordynuję zajęcia dydaktyczne ze studentami z zakresu psychologii. Przedmioty, które prowadzę dotyczą psychologii ogólnej - między innymi Osobowość, Psychologia różnic indywidualnych oraz Metody statystyczne w psychologii - a także są zajęciami specjalnościowymi, w tym Genogram jako metoda diagnozy rodziny.

  Obowiązki naukowe

  W pracy naukowej zajmuję się realizacją projektów naukowych oraz pozyskiwaniem funduszy na badania. Pełniłam funkcję kierownika w dwóch krajowych projektach naukowych, uczestniczyłam także jako wykonawca i osoba reprezentująca Uniwersytet Łódzki w projekcie o zasięgu międzynarodowym. Uzyskane wyniki upowszechniam w formie publikacji naukowych, a także prezentuję na konferencjach.

  Obowiązki organizacyjne

  Uczestniczę w bieżących pracach organizacyjnych Instytutu i uczelni. Sprawuje opiekę nad Laboratorium Psychologicznym Instytutu Psychologii UŁ. Jestem także członkiem Komitetów Organizacyjnych konferencji odbywających się w ramach Instytutu.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela