Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Elżbieta Sosna
Główny adres email
Elżbieta.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Prowadzę analizy przestrzenne oraz przestrzenno-czasowe z zastosowaniem narzędzi z zakresu statystki i ekonometrii przestrzennej, w takich dziedzinach naukowych jak: rozwój zrównoważony, ekorozwój, rozwój regionalny, geografia ekonomiczna, ochrona zdrowia, rynek pracy i demografia. Jestem autorką lub współautorką ponad 60 publikacji naukowych, w tym 3 monografii i ponad 50 artykułów w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Jestem wykonawcą w projektach badawczych. Byłam kierownikiem projektów Narodowego Centrum Nauki. Współpracuję z ośrodkami naukowymi o zasięgu międzynarodowym oraz pracuje w redakcji czasopism naukowych z wielu krajów. Jestem członkiem komitetów redakcyjnych czasopism naukowych. Otrzymałam nagrody indywidualne i zespołowe za osiągnięcia naukowo-badawcze, podręczniki akademickie oraz monografie. Aktywnie uczestniczę w licznych krajowych i zagranicznych konferencji naukowych.


Posiadane dyplomy, stopnie naukowe, dyplomy

 1. 2021 Doktor habilitowany w dziedzinie ekonomia i finanse. Tytuł osiągnięcia: Społeczno-ekonomiczne determinanty regionalnego zróżnicowania ilości odpadów komunalnych w Polsce: ekonometryczne analizy przestrzenne
 2. 2010 Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, praca doktorska pt. Zrównoważony rozwój Polski i Europy - modele i analizy przestrzenno-czasowe. Promotor prof. dr hab. Jadwiga Suchecka. Praca obroniona z wnioskiem o nominację do nagrody Rektora. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
 3. 2006-2010 Stacjonarne Studium doktoranckie Ekonomii. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
 4. 2006 Uzyskany tytuł magistra nauk ekonomicznych, praca magisterska pt. Ekonomiczna i ekologiczna ocena wpływu konwergencji z Unią Europejską na stan oraz skutki zanieczyszczenia powietrza w Polsce, przy wykorzystaniu metod ilościowych. Promotor prof. dr hab. Jadwiga Suchecka. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
 5. 2001-2006 Jednolite Studia Stacjonarne, Kierunek: Gospodarka Przestrzenna:
  specjalność I: Modelowanie i prognozowanie regionalne
  specjalność II: Integracja Europejska;

Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych

 1. 2011 – obecnie Adiunkt. Katedra Ekonometrii Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
 2. 2010-2011Asystent. Katedra Ekonometrii Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

Dodatkowo współpracowałam i współpracuję z licznymi instytucjami naukowymi i badawczymi (kolejność alfabetyczna), m.in. z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego, Głównym Urzędem Statystycznym, Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki, Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w Warszawie, Międzynarodowym Akademickim Forum (IAFOR), Pracownią Naukowo-Edukacyjną Primus, Szkołą Główną Handlową, Światową Akademią Nauki, Inżynierii i Technologii (WASET), Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Wydawnictwem MDPI (MDPI - Publisher of Open Access Journals) oraz Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Osiągnięcia naukowe

Podstawowe obszary badawcze:

 • statystyka, ekonometria, prognozowanie
 • analizy przestrzenne, geostatystyka
 • zrównoważony rozwój i ekologia
 • ochrona środowiska
 • zdrowie
 • demografia
 • rynek pracy

Kierownik projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki, współwykonawca projektów o charakterze badawczym i dydaktycznych - o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym.

Wybrane projekty:

Kierownik i główny wykonawca

 • Odpady komunalne w gminach. Analiza przestrzennego zróżnicowania i uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, 2018/02/X/HS4/00966. Narodowe Centrum Nauki/MINIATURA, 2018-2019, kierownik i wykonawca
 • 1.2017. Projekt STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik - zadowolony pracodawca STAY. SupporTing ActivitY for people 50+ in the company. Healthy and motivated employee - satisfied employer Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • 2.2017, "Ewaluacja mid-term Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego", BPPWŁ/ZA/321/11/17; instytucja przyznająca / finansująca projekt: Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego; realizacja od 2017-05-23 do 2017-11-07;3.2016,
 • „Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny moim miejscem pracy”, czas trwania projektu: 09.12.2016 – 06.01.2017, miejsce: Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny.
 • 4.2015/2016, Projekt dydaktyczny: EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast, Id: FSS/2014/HEI/W/0081/U/0026.
 • 5.2015, "Data spatial aggregation in labour market matching", KAE/DSALMM/ CERGE/15; instytucja przyznająca / finansująca projekt: CERGE-EI Foundation, Global Development Network; realizacja od 2015-01-01 do 2015-12-31.
 • 6.2015. Projekt zamawiany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pt. Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych POKL oraz wpływu środków EFS na osiągnięte rezultaty w ramach poszczególnych obszarów interwencji Programu.
 • 7.2014, "Trendy rozwojowe Mazowsza", Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie - wykonawca.

Nagrody:

 • Nagroda Rektora III stopnia za pracę doktorską, pt. Antczak E., Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju Europy. Analizy przestrzenno – czasowe, Łódź, Wyd. Biblioteka.
 • Zespołowa Nagroda I Stopnia Rektora UŁ za podręcznik: Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych.
 • Nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze, podstawa otrzymania nagrody: za cykl publikacji pt. Przestrzenno-czasowe analizy procesów migracyjnych

Wybrane publikacje:

 • Antczak E. (2020) Regionally Divergent Patterns in Factors Affecting Municipal Waste Production: The Polish Perspective, Sustainability 12 (17), 6885, IF: 2,576 , IF5 2,798, punktacja MNiSW: 70 pkt. Lista A. Antczak E. (2020) Regional Patterns in Dumping Sites in Poland-Analysis in Context of the New" Sustainable" Waste Policy, Polish Journal of Environmental Studies 29 (2), 1037–1049, IF 1,383; IF5 1,421, punktacja MNiSW: 40 pkt. Lista A.
 • Antczak, E. (2019). Regional Patterns in Dumping Sites in Poland - Analysis in Context of the New "Sustainable" Waste Policy. Polish Journal of Environmental Studies. https://doi.org/10.15244/pjoes/108484 (Lista A, IF: 1.186)
 • Antczak, E.; Lewandowska-Gwarda, K. (2019) How Fast Is Europe Getting Old? Analysis of Dynamics Applying the Spatial Shift–Share Approach. Sustainability, 11, 5661, https://doi.org/10.3390/su11205661 (Lista A, IF: 2.592).
 • Elżbieta Antczak, Ewa Gałecka-Burdziak, Robert Pater (2019) What affects efficiency in labour market matching at different territorial aggregation levels in Poland?, "BULLETIN OF ECONOMIC RESEARCH", volume 71, issue 2, ss: 160-179, (Lista A, IF: 0.6040);
 • Antczak, E., Rzeńca, A., Burchard-Dziubińska, M. (2019) Declared Preference Method—Research Experiment Concerning Air Quality, [w:] Łatuszyńska M.,Nermend K. (red.), Experimental and Quantitative Methods in Contemporary Economics. CMEE 2018, Springer, Cham, ss: 365-379.
 • Antczak, E.,Gałecka-Burdziak, E., Pater R. (2018) Unemployment and vacancy flows in spatial labour market matching at the regional level. The case of a transition country, "Journal of Applied Economics", volume 21, issue 1, ss: 25-43, (Lista A, IF: 0.6630);
 • Antczak, E., Lewandowska-Gwarda, K. (2018) Dynamika procesu starzenia się ludności w Polsce. Ocena z wykorzystaniem metod strukturalno-geograficznych, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 4 (74)/2018, ss: 89-110.
 • Lewandowska-Gwarda K., Antczak E. (2017), What determines permanent emigration of Poles? The analysis of the spatial diversification of causes in three economic age groups, Acta Oeconomica. Periodical of the Hungarian Academy of Sciences, Vol. 67 (2), s. 149–172, DOI: 10.1556/032.2017.67.2.1 (Lista A: 0.84).
 • Suchecka J., Antczak E., (2016) Analysis of Household Expenditures Diversification on Healthcare Using Structural-Geographic Methods, "Economics and Sociology", Vol. 9 N 3 2016, ss: 119-132.
 • Antczak E., (2016) Environmental Health-global and urban aspects, [w:] Agnieszka Rzeńca, Aleksandra Nowakowska, Zbigniew Przygodzki (red.), EkoMiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss: 205-220.
 • Antczak E., Lewandowska-Gwarda K. (2015), Spatial durbin panel model in analysis of migration processes in European cities, Studia Regionalia, 41-42/2015, s. 25-36.
 • Antczak E., (2014) Analiza zanieczyszczenia powietrza w Polsce z wykorzystaniem przestrzennej dynamicznej metody przesunięć udziałów, "Ekonomia i Środowisko", 2(49), ss: 191-209.
 • Antczak E., (2014) Economic Development and Transfrontier Shipments of Waste in Poland - Spatio-Temporal Analysis, "COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE", Volume 17, ss: 5-21.


Szkolenia

W okresie po doktoracie podnosiłam swoje kwalifikacje na krajowych i zagranicznych szkoleniach. Poniżej przedstawiam listę wybranych kursów i szkoleń, w których brałam udział:

 • Komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych, w ramach „Profesjonalne kadry sektora B+R” , 15-16 czerwca 2013 rok.
 • PRINCE2® Foundation - trzydniowe szkolenie akredytowane egzaminem (dyplom
  i egzamin z uzyskanym międzynarodowym certyfikatem Prince), 9-11.08.2013 rok.
 • „Zasady pozyskiwania i rozliczania środków”, Projekt międzynarodowy współfinansowany. Wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla programów Unii Europejskiej, 23.09.2013 rok.
 • „Warsztat akademickiej pracy dydaktycznej, Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ, Łódź, 12.12. 2014 rok.
 • Workshop „SPATIAL PANEL DATA MODELS IN R”, by Gianfranco Piras (West Virginia University), Zaragoza, Spain, 21.11. 2014 rok.
 • „Wprowadzenie do e-kształcenia”, w ramach projektu "EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast", UŁ, czerwiec 2015 rok.
 • „Wprowadzenie w wielowymiarową analizę danych - modele regresyjne”, Warszawa, 6-7 luty 2018 rok.
 • „Future of the maps”, Łódź, 22.05.2018 rok.
 • „Geoportal”, Wiewiórczyn, 19.06.2018 rok.

W 2017 roku byłam również koordynatorem i prowadzącym szkolenia dla nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów i gości zewnętrznych, pt.: Visualization and database management with Geographical Information Systems, Wizualizacja danych przestrzennych – wprowadzenie oraz Analiza danych przestrzennych – wprowadzenie.

 • W ramach ww. projektów naukowo-badawczych oraz dydaktycznych sporządzałam opracowania analityczne wyników badań, prowadziła analizy przestrzenne oraz przestrzenno-czasowe z zastosowaniem narzędzi z zakresu statystki i ekonometrii przestrzennej, prowadziłam weryfikację źródeł danych statystycznych, brałam udział w sporządzaniu raportów merytorycznych, metodologicznych oraz analitycznych. Realizacja zadań badawczych projektów, wymagała od mnie znajomości takich specjalistycznych pakietów komputerowych jak: SPSS, STATISTICA, STATA, RCran, GeoDa, ArcGis;
 • Zainteresowania naukowe

  Zainteresowania zawodowe: zrównoważony rozwój, ekorozwój, rozwój regionalny, ekologia, geografia ekonomiczna, ochrona zdrowia, rynek pracy, demografia, świadomość ekologiczna, analizy ilościowe, w tym: analizy przestrzenne oraz przestrzenno-czasowe z zastosowaniem narzędzi z zakresu statystki i ekonometrii przestrzennej;

  Zainteresowania hobbystyczne: trenuję sztuki walki, hoduję ptaki egzotyczne, podróżuję z Rodziną po Polsce

  Stanowiska
  • profesor uczelni Katedra Ekonometrii Przestrzennej

   pracownik naukowo-dydaktyczny

   Prowadzę analizy przestrzenne oraz przestrzenno-czasowe z zastosowaniem narzędzi z zakresu statystki i ekonometrii przestrzennej, w takich dziedzinach naukowych jak: rozwój zrównoważony, ekorozwój, rozwój regionalny, geografia ekonomiczna, ochrona zdrowia, rynek pracy. Prowadzę współpracę z ośrodkami naukowymi międzynarodowymi i krajowymi oraz pracuję w redakcji czasopism naukowych z wielu krajów. Jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism naukowych.

   Godziny pracy

   • Poniedziałek
   • Wtorek
   • Środa
   • Czwartek
   • Piątek
   • Sobota
   • Niedziela