Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Topola
Główny adres email
Agnieszka.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Historyczka sztuki, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, łodzianka z urodzenia i zamiłowania. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2014 r. w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk na podstawie dysertacji napisanej pod kierunkiem prof. Eleonory Jedlińskiej. Jest adiunktem w Instytucie Historii Sztuki UŁ, członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, autorką książki Obrazy codzienności. Polskie malarstwo rodzajowe I połowy XIX wieku oraz kilkunastu artykułów dotyczących problemów sztuki nowożytnej i nowoczesnej. W swoich zainteresowaniach badawczych koncentruje się na zagadnieniach polskiego malarstwa i grafiki XIX w. ze szczególnym uwzględnieniem polityczno-społecznych uwarunkowań transferu konwencji artystycznych na przykładzie recepcji biedermeieru na ziemiach polskich. W jej poszukiwaniach naukowych ważną rolę odgrywa odkrywanie twórczości „małych mistrzów”, którzy przez historię sztuki zostali (niesłusznie) zapomniani.

Osiągnięcia naukowe

Ważniejsze publikacje:

- Obrazy codzienności. Polskie malarstwo rodzajowe I połowy XIX wieku, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2015.

- Adam Palatyński. Malarstwo, (wstęp i opracowanie), Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2018.

- Barwne meandry ekfrazy. Kwestia kolorystyki w opisie i ocenie krytycznej obrazów w polskojęzycznej prasie lwowskiej połowy XIX wieku, „Saeculum Christianum” 2021, r. XXVIII, wydanie specjalne, s. 69-84.

- Pomiędzy romantyzmem a biedermeierem. Lwowskie malarstwo pierwszej połowy XIX wieku, „Sztuka Europy Wschodniej” 2020, t. VIII, s. 123-136.

- Nieukończony obraz Szczęsnego Morawskiego Przeproszenie Zebrzydowskiego – między koncepcją malarstwa historycznego a trudami jej realizacji, „Quart” 2019, nr 4 (54), s. 94-111.

- Katarzyna Sucharkiewicz, Agnieszka Świętosławska, Mateusz Mączyński (1840-1913) i jego prace dla kościoła Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach, [w:] Brzeziny i region. Przeszłość w narracji interdyscyplinarnej. Archeologia – architektura – sztuka – historia, red. L. Tyszler (Studia Brzezinensia Vol. II), Brzeziny-Łódź 2019, s. 111-125.

- First Attempts: the Early Work of Henryk Siemiradzki, „World Art Studies” 2018, t. 18, s. 21-28.

- W orbicie Wiednia. Antoniego Langego i Jana Nepomucena Głowackiego widoki Galicji, [w:] Sztuka pograniczy. Studia z historii sztuki, red. L. Lameński, E. Błotnicka-Mazur, M. Pastwa, Lublin 2018, s. 331-349.

- Czas poszukiwań. Młodzieńcze obrazy rodzajowe Henryka Siemiradzkiego, „Sztuka Europy Wschodniej” 2017, t. V, s. 67-75.

- Rysował z natury Przyszychowski. Wizja ukraińskiej wsi w prasie warszawskiej II połowy XIX wieku, [w:] Obce/swoje. Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy, red. K. Glinianowicz, K. Kotyńska, Kraków 2017, s. 34-51.

- Costumes Polonais. Cykle ilustracji z przedstawieniami polskich strojów ludowych z 1. połowy XIX wieku, [w:] Sztuka stroju, strój w sztuce, red. M. Furmanik-Kowalska, A. Straszewska, Warszawa-Toruń 2016, s. 269-298.

- Emigration as an artistic turning point – Ignacy Szczedrowski, Konstanty Kukiewicz and Tadeusz Gorecki at the Imperial Academy of Arts in Saint Petersburg, „Art Inquiry” 2015, vol. XVII, s. 321-345.


Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Historii Malarstwa i Rzeźby

  Jako Zastępca Dyrektora Instytutu Historii Sztuki zajmuję się kwestiami związanymi z dydaktyką oraz sprawami studenckimi.

  Jestem kierunkowym koordynatorem ds. ECTS, opiekuję się wyjazdami w ramach programu Erasmus.

  Jestem opiekunem praktyk zawodowych na kierunku Historia Sztuki pierwszego i drugiego stopnia.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela