Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Zofia Maria Topola
Główny adres email
Zofia.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

2005–2010 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, studia historyczne (magisterium z historii)

2006–2011 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, studia filologiczne/slawistyczne (magisterium z filologii słowiańskiej)

2010–2015 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Studia Dokto­ranckie Nauk Humanistycznych

23 IV 2015 – doktor nauk humanistycznych


od 2015 r. – zatrudnienie w Katedrze Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ (od 2017 r. – na etacie adiunkta)

od 2017 r. – koordynator ds. pozyskiwania i realizacji grantów w Centrum Ceraneum

Paleoslawistka. Jest autorką lub współautorką siedmiu monografii, ponad 60 artykułów naukowych i recenzji, a także wielu polskich przekładów tekstów staroruskich (m.in. Latopisu nowogrodzkiego pierwszego starszej redakcji).

Więcej informacji na stronie: http://slavica.uni.lodz.pl/pracownicy-i-doktoranci/

Osiągnięcia naukowe
 • 2009–2010 – stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (studenckie)
 • 2013 – stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • 2013–2014 – stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (doktoranckie)
 • 2014 – stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych mło­dych naukowców
 • 2018–2021 – stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych mło­dych naukow­ców

KIEROWNIK PROJEKTÓW NAUKOWYCH:

 • 2012–2015 Sophia – upersonifikowana Mądrość Boża. Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyń­sko-słowiańskiej (Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM)
 • 2014 Patronka zabytkowej łódzkiej cerkwi – święta księżna Olga. Rys biograficzny, historia kultu i polski przekład korpusu źródeł (European Regional Development Fund, ERDF)
 • 2017–2019 Latopis nowogrodzki pierwszy – przekład na język polski i opracowanie naukowe najstar­szego zabytku historiografii Nowogrodu Wielkiego (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Uniwersalia 2.2)
 • 2017–2021 Mahomet i narodziny islamu – stereotypy, wiedza i wyobrażenia w kręgu kul­tury bizan­tyńsko-ruskiej (Narodowe Centrum Nauki, OPUS)
 • 2020–2023 Przekład na język rosyjski i wydanie w wydawnictwie naukowym ALETHEIA, w ra­mach serii „Византийская библиотека” monografii Zofii A. Brzozowskiej „Sofia – upersonifikowana Mądrość Boża. Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyń­sko-sło­wiań­skiej” (Ministerstwo Na­uki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Program Roz­woju Humanistyki, Uniwersalia 2.1)
Zainteresowania naukowe
 1. Kultura i historia Rusi średniowiecznej (X–XVI w.) – ze szczególnym uwzględnieniem lite­ratury staroruskiej.
 2. Kultura duchowa i piśmiennictwo Słowian prawosławnych na Bałkanach (Bułgarów, Serbów) w średniowieczu.
 3. Wpływ cywilizacji bizantyńskiej na kulturę obszaru Slavia Orthodoxa.
 4. Przekłady średniowiecznych tekstów słowiańskich na język polski.
 5. Historia kobiet w średniowieczu.
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Filologii Słowiańskiej

  Działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna i organizacyjna.

  Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2021/2022:

  • Aplikowanie o grant Narodowego Cen­trum Nauki i jego reali­zacja (fakultatywne zajęcia warsztatowe dla uczestników Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ)
  • Seminarium licencjackie (literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii)
  • Historia i kul­tura Słowian (wykład)
  • Walory tury­styczne krajów słowiańskich (proseminarium)
  • Warsztat naukowy filologa-slawisty (ćwiczenia konwersatoryjne)
  • Projekt pisemny z zakresu specjalizacji (proseminarium)

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela