Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Szymon Maria Brzoza
Główny adres email
Szymon.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Wykształcenie:

 • 2014 - 2020 - studia doktoranckie ekonomii - uzyskany stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomii i finansów.
  Temat rozprawy doktorskiej: Determinanty zachowań transportowych mieszkańców Łodzi. Promotor: dr hab. Paweł Baranowski, prof. UŁ. Promotor pomocniczy: dr Bartosz Bartosiewicz (Wydział Nauk Geograficznych UŁ).
 • 2012 - 2014 - Analityka Gospodarcza - uzyskany tytuł magistra. Temat pracy magisterskiej: Analiza następstw szoku inflacyjnego z wykorzystaniem modeli DSGE. Promotor: dr Paweł Baranowski.
 • 2009 - 2012 - Informatyka i Ekonometria, spec. Metody Analityki Gospodarczej - uzyskany tytuł licencjata. Temat pracy licencjackiej: Prognozowanie inflacji w Polsce na podstawie modeli wektorowej autoregresji. Promotor: dr Paweł Baranowski.
Osiągnięcia naukowe

Publikacje:

 • Wójcik S. (2015) Prognozowanie inflacji w Polsce na podstawie modeli autoregresji wektorowej, „Wiadomości Statystyczne”, Vol. 60, No. 1, s. 28-41.
 • Wójcik S. (2016) Analiza następstw szoku inflacyjnego z wykorzystaniem modeli DSGE dla gospodarki polskiej, „Acta Universitatis Lodziensis – Folia Oeconomica”, Vol. 4, No. 324, s. 67-87, DOI: 10.18778/0208-6018.324.05.
 • Baranowski P., Gądek A., Stelmasiak D., Wójcik S. (2016) Wyjechać czy zostać? Determinanty zamiarów emigracji zarobkowej z Polski, „Gospodarka Narodowa”, Vol. 284, Issue 4, s. 69-89, DOI: 10.33119/GN/100774.
 • Wójcik S. (2017) Private or Public Transport? The Determinants of Travel Behaviour in Post-industrial City – the Case of Łódź, "REAL CORP 2017 - Panta Rhei - A World in Constant Motion – Proceedings of 22nd International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society", pp. 723-728, Wiedeń, ISSN 2521-3938.
 • Baranowski P., Komor M., Wójcik S. (2017) Whose feedback matters? Empirical evidence from online auctions, "Applied Economics Letters", Vol. 25, Issue 17, p. 1226-1229, DOI: 10.1080/13504851.2017.1412070.
 • Dębski W., Feder-Sempach E., Wójcik S. (2017) Stabilność parametru beta dla największych spółek z rynku polskiego, niemieckiego i francuskiego – analiza porównawcza, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia", No. 5, Vol. 51, s. 69-78, DOI: 10.17951/h.2017.51.5.69.
 • Dębski W., Feder-Sempach E., Wójcik S. (2017) Statistical properties of rates of return of the companies listed on Warsaw Stock Exchange in the period of 2005-2015, "Ekonometria", No. 3, Vol. 57, s. 88-100, DOI: 10.15611/ekt.2017.3.07.
 • Dębski W., Feder-Sempach E., Wójcik S. (2018) Statistical Properties of Rates of Return on Shares Listed on the German, French, and Polish Markets – a Comparative Study, "Contemporary Economics", No. 1, Vol. 12, s. 5-16, DOI: 10.5709/ce.1897-9254.248.
 • Dębski W., Feder-Sempach E., Wójcik S. (2018) Ryzyko akcji notowanych na GPW.
  Parametr beta i jego zastosowanie
  , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ISBN: 978-83-01-19956-2.
 • Dębski W., Feder-Sempach E., Wójcik S. (2018) Wpływ zmiany indeksu rynku na parametr beta dla spółek z indeksu WIG20, "Problemy Zarządzania - Management Issues", Vol. 16, No. 3(76), pp. 11-23, DOI: 10.7172/1644-9584.76.1.
 • Wójcik S. (2019) The determinants of transport mode choice – the case of Łódź, Poland, "Bulletin of Geography. Socio-economic Series", No. 44, pp. 93-101, DOI: 10.2478/bog-2019-0018.
 • Wójcik S. (2020) Determinanty zachowań transportowych mieszkańców Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ISBN: 978-83-8220-026-3.


Aktywność konferencyjna:

 • „V Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Matematyka i informatykana usługach ekonomii” – Poznań, 2015.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Gospodarka i społeczeństwo” – Łódź, 2015.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Forecasting financial markets and economic decision-making – FindEcon 2016” – Łódź, 2016.
 • „IV International scientific conference - Spatial econometrics and regional economic analysis” – Łódź, 2016.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „4th Polish Stata Users Group Meeting” – Warszawa, 2016.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „XVIII Warsztaty Doktorskie” – Uniejów, 2017.
 • „11th International Conference – Man-City-Nature” – Toruń, 2017.
 • „REALCORP 2017 22nd International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society” – Wiedeń, 2017.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „TranSopot 2018” – Sopot, 2018.
 • „5th International Scientific Conference – Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis” – Łódź, 2018.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „TranSopot 2019” – Sopot, 2019.
 • „IV Międzynarodowa konferencja naukowa – Problemy i wyzwania geografii komunikacji” – Łódź, 2019.
 • „REALCORP 2020 25th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society” – Akwizgran (Niemcy), 2020.
 • „V Międzynarodowa konferencja naukowa – Problemy i wyzwania geografii komunikacji” – Kraków, 2020.
 • „VII Międzynarodowa konferencja naukowa – Problemy i wyzwania geografii komunikacji” – Warszawa, 2022.

Projekty naukowe:

 • Stypendysta-doktorant w projekcie NCN – OPUS 10 pt. Dynamika gospodarcza regionów i efekty polityki pieniężnej, kierownik: dr Paweł Gajewski (Katedra Makroekonomii UŁ).
 • Wykonawca w projekcie NCN – OPUS 6 pt. Rola, pozycja i zasięg funkcjonowania rad pracowników w polskim systemie stosunków pracy, kierownik: dr Katarzyna Skorupińska (Katedra Ekonomii Instytucjonalnej UŁ).
 • Kierownik projektu badań własnych młodych naukowców pt. Zachowania transportowe mieszkańców Łodzi i ich determinanty – ujęcie ilościowe, 2017.
 • Kierownik projektu badań własnych młodych naukowców pt. Zastosowanie metod uczenia maszynowego w prognozowaniu zachowań transportowych mieszkańców Łodzi, 2020.
 • Kierownik projektu badań własnych młodych naukowców pt. Jakość życia w mieście a zachowania transportowe jego mieszkańców – perspektywa międzynarodowa, 2022.

Projekty dydaktyczne:

 • Wykonawca w projekcie NCBiR - POWER pt. Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia, 2019.

Nagrody i wyróżnienia:

 • III miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych obronioną w roku 2013/2014, organizator PTE o/Łódź,
 • II miejsce w konkursie na najlepszy poster naukowy zaprezentowany na V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii” (Poznań 2015),
 • II miejsce w konkursie na najlepszy referat naukowy wygłoszony podczas VI Kongresu Rynku Kapitałowego (Warszawa 2017) - wraz z W. Dębskim i E. Feder-Sempach,
 • Nagroda zespołowa JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego stopnia pierwszego za książkę Ryzyko akcji notowanych na GPW. Parametr beta i jego zastosowanie - wraz z W. Dębskim i E. Feder-Sempach (2019),
 • Nagroda w VII edycji konkursu "Ekologiczny magister i doktor" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla najlepszych rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska (2020).

Ekspertyzy i opracowania dla praktyki:

 • Bartosiewicz B., Nowicki P., Wójcik S. (2018) Określenie własnego potencjału dla skutecznej realizacji planu zrównoważonej mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym (opracowanie wykonane na zlecenie Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w ramach projektu pn. Zintegrowana koncepcja wprowadzenia zrównoważonej mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym).

Kursy i szkolenia:

 • Szkolenie „Train-the-trainer course” w ramach projektu pt. Organizacja i przeprowadzenie trzytygodniowych kursów wyjazdowych dla 500 doktorantów i młodych naukowców z zakresu przedsiębiorczości oraz umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką pn. TransFormation.doc, realizowanym przez MNiSW – Lund (Szwecja), 2015.
 • Stata Econometrics Winter School 2016 – Porto (Portugalia), 2016.
 • Szkolenie dla nauczycieli Uniwersytetu Łódzkiego z podstaw e-learningu – Łódź, 2016.
 • Podstawy uczenia maszynowego w języku Python – Warszawa, 2017.
 • Modelling the spatial heterogeneity and the cross-section dependence in panels - prof. Yongcheol Shin - Łódź, 2019.
 • Eastern European Machine Learning Summer School - Kraków (on-line), 2020.
 • Multilevel Modelling of Categorical Outcomes - prof. Donald Hedeker, Chicago (USA) (on-line), 2021.
 • Python w analizie danych - Masterclass - Sages (on-line), 2021.
 • Practical Machine Learning - DataWorkshop (on-line), 2021.

Recenzje w czasopismach

 • Argumenta Oeconomica Cracoviensia
 • Space, Society, Economy
Zainteresowania naukowe

Początkowo moje zainteresowania naukowe związane były z modelowaniem inflacji przy użyciu modeli VAR oraz DSGE. Uczestniczyłem także w badaniach związanych z modelowaniem stóp zwrotu z GPW oraz analizą ich własności statystycznych. Począwszy od doktoratu moje zainteresowania badawcze ukierunkowałem na analizę zachowań transportowych przy użyciu metod mikroekonometrycznych (modele dyskretnego wyboru). Nadal rozwijam ten obszar badań rozszerzając go w kierunku metod uczenia maszynowego z wykorzystaniem języka Python.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Ekonometrii

  Pracownik naukowo-dydaktyczny.

  W pracy naukowej koncentruję się na zastosowaniach modeli dyskretnego wyboru w obszarze zachowań transportowych.

  Prowadzone przedmioty:

  Mikroekonometria/Microeconometrics, Ekonometria, Prognozowanie i symulacje, Wybór portfela inwestycyjnego, Modern Monetary Policy, Quantitative Methods for Sustainable Development, Big Data & Business Decisions, Zarządzanie danymi, analiza danych i przewidywanie, Metody pozyskiwania danych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela