Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Sławoj Dąb
Główny adres email
Sławoj.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Zatrudniony jestem w Uniwersytecie Łódzkim od 2004 roku. Stopień naukowy doktora uzyskałem w roku 2007, dr. hab. w roku 2015, a od roku 2016 jestem prof. UŁ. Od roku 2011 pełnię funkcję z-cy Dyrektora Instytutu Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji.

W latach 2016-2020 pełniłem funkcję Prodziekana WNG UŁ. W roku 2020 zostałem wybrany na drugą kadencję Prodziekana ds. promocji, kontaktów zewnętrznych i bazy dydaktycznej Wydziału Nauk Geograficznych. W latach 2016-2020 byłem członkiem Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia. W zespole dziekańskim odpowiadama za utrzymywanie w należytym porządku bazy dydaktycznej Wydziału oraz promocją dzielności naukowo-dydaktycznej. W Instytucie Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji pełnię funkcję koordynatora kierunku Turystyka i Rekreacja. Poza pracą w UŁ jestem przewodnikiem beskidzkim, posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży turystycznej.

2015 - Doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii - geografii społeczno-ekonomicznej, stopień naukowy uzyskany na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

2007 - Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, stopień naukowy uzyskany na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

2000 - Studium menedżerskie Mini MBA,Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Maryland,Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania.

1996 - Magister geografii, specjalność geografia turyzmu, tytuł magistra uzyskany na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego .

Osiągnięcia naukowe

Wybrane publikacje.

Tanaś S., 2004, The cemetery as a part of the geography of Tourism / Cmentarz jako przedmiotzainteresowań geografii turyzmu, “Turyzm”, 14/2, s. 71-87

Tanaś S., 2006, tłumaczenie niemieckie P. Schulze, Der Friedhof als Teil der Geografie des Tourismus, Teil 1, „Ohlsdorf. Zeitschrift für Trauerkultur“, 92, s. 23-29

Tanaś S., 2006, tłumaczenie niemieckie P. Schulze, Der Friedhof als Teil der Geografie des Tourismus, Teil 2, „Ohlsdorf. Zeitschrift für Trauerkultur“, 93, s. 25-32

Tanaś S., Stasiak A., 2005, Przestrzeń sepulkralna w turystyce, „Turystyka i Hotelarstwo”, 8, s. 9-42-

Tanaś S., 2005, Tanatoturystyka – śmierć i cierpienie w turystyce kulturowej, [w:] J. Kolbuszewski (red.), Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, t. IX, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław, s. 507-512

Tanaś S., 2005, Cmentarz jako obiekt zainteresowań turysty oraz miejsce spędzania wolnego czasu, „Turystyka i Rekreacja”, 1, s. 254-258

Tanaś S., 2006, Tanatoturystyka – kontrowesyjne oblicze turystyki kulturowej, „Peregrinus Cracoviensis“, 17, s. 85-100

Tanaś S., 2006, The Meaning of Death Space in Cultural Tourism / Znaczenie przestrzeni śmierci w turystyce kulturowej, „Turyzm”, 16/2, s. 145-151

Tanaś S., 2006, Rola cmentarzy w kształtowaniu przestrzeni turystycznej, [w:] M. Harasimiuk (red.), Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Geografów-Doktorantów, Wydawnictwo Akademickie, Lublin, s. 187-191

Tanaś S., 2006, Recenzja: Mika M., 2004, Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego, Kraków, „Turyzm”, 16/2, s. 198-20

Tanaś S., 2008, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 215

Tanaś S., 2007, Przestrzeń sepulkralna jako przestrzeń zainteresowań turysty, [w:] J. Kolbuszewski (red.), Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, t. XI, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław, s. 247 – 252

Tanaś S., Miedzińska M., 2007, Biblioteki jako przedmiot zainteresowań turystyki, „Turystyka i Hotelarstwo”, 12, s. 57-69

Tanaś S., 2008, Krypty i ossuaria w zakresie zainteresowań poznawczych turysty [w:] M. Kazimierczak (red.), W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, AWF, Poznań, s. 202-208

Tanaś S., 2008, The Perception of Death in Cultural Tourism / Percepcja śmierci w turystyce kulturowej, „Turyzm”, 18/1, s. 51-63

Tanaś S., 2008, Geograficzny aspekt tanatoturystyki [w:] G. Gołembski (red.), Nowe trendy rozwoju turystyki, Wydawnictwo PWSZ, Sulechów, s. 409-416

Tanaś S., 2008, Miejsce cmentarzy w turystyce kulturowej - wokół problemu badawczego, „Turystyka kulturowa”, 2/2008, s. 4-16

Tanaś S., Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Dyba W., Marcińczak Sz., 2008, Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Łodzi. Plany i perspektywy, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 126

Tanaś S., 2009, Tanatoturystyka [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF, Poznań, s. 266-285

Tanaś S., 2009, Możliwości wykorzystania dziedzictwa kulturowego cmentarzy na potrzeby turystyki krajoznawczej [w:] Wzajemne przenikanie kultur w regionie łódzkim, a nowe możliwości ruchu krajoznawczego, VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego – Olsztyn 2010. Sejmik Przedkongresowy, Łódź-Pabianice-Zgierz, Proxima, s. 71-80

Tanaś S., Miedzińska M., 2009, Atrakcyjność turystyczna polskich bibliotek, „Turyzm”, 19/1-2, s. 77-84

Tanaś S., Miedzińska M., 2009, The Tourism Attractiveness of Polish Librares, “Tourism”, 19/1-2, s. 69-75

Tanaś S., 2010, Uwarunkowania wykorzystania przestrzeni śmiercina potrzeby turystyki kulturowej [w:] Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki t. 7, Aspekty społeczne: ruch turystyczny, turystyka osób niepełnosprawnych, turystyka zdrowotna, przestrzeń turystyczna w świadomości społecznej, Seria „Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace” nr 7, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań, s. 181-189.

Tanaś S. (red.), 2010, Nauka i dydaktyka w Turystyce i rekreacji, ŁTN, Łódź, ss. 358

Tanaś S., Włodarczyk B., 2010, Ogólna charakterystyka ruchu turystycznego w Łodzi i województwie łódzkim. Rozdział 3, [w:] S. Liszewski (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 r., ŁTN, ROTWŁ, Łódź, s. 15 - 27

Tanaś S., Włodarczyk B., 2010, Analiza ruchu turystycznegow województwie łódzkim w 2009 roku w świetle badań ankietowych. Rozdział 5, [w:] S. Liszewski (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 r., ŁTN, ROTWŁ, Łódź, s. 79-121

Tanaś S., 2010, II Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych „Nauka i dydaktyka w turystycei rekreacji”, Łódź, 4-6 listopada 2010 roku (Sprawozdanie), „Turyzm”, 20/2, s. 73-74

Tanaś S., 2011, Znaczenie pamięci w przestrzeni turystycznej miasta,[w:] B. Włodarczyk (red.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. Rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s.121-133

Tanaś S., 2011, Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej na potrzeby akademickiej turystyki kwalifikowanej na obszarach górskich,[w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 223-232

Tanaś S., 2011, Pamięć i śmierć w przestrzeni turystycznej, [w:] J. Kolbuszewski (red.), Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka,XV, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, nr 267, s. 129-137

Tanaś S., 2011, Analiza ruchu turystycznego w województwie łódzkim w 2010 roku w świetle badań ankietowych. Rozdział 5, [w:] B. Włodarczyk (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 r., ŁTN, Łódź, s. 85-130

Tanaś S., Kowalczyk-Anioł J., 2011, Turystyka rodzinna w Łodzi i województwie łódzkim w świetle badań ankietowych, [w:] J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 137-140

Tanaś S., 2011, Znaczenie przestrzeni sepulkralnej w turystyce, [w:] J. Borzyszkowski (red.), Nekropolie Pomorza, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Gdańsk, s. 609-618

Tanaś T., 2011, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki, [w:] A.S. CZYŻ, B. GUTOWSKI (red.), Sztuka cmentarzy w XIX wieku, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, s. 75–81

Tanaś S., 2012, Edukacyjne i wychowawcze aspekty tanatoturystyki,[w:] Z. Rudnicki (red.), Ars moriendi, Ars vivendi, Ars educandi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s 427-442

Tanaś S., 2012, Analiza ruchu turystycznego w województwie łódzkim w 2011 roku w świetle badań ankietowych. Rozdział 5, [w:] B. Włodarczyk (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 r., ROTWŁ, Łódź, s. 89-132

Tanaś S., 2013, Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej, WUŁ, Łódź

Tanaś S., 2013, Znaczenie ludobójstwa i terroru w turystyce poznawczej, „Turyzm”, 23/1 / Tanaś S., 2013, The Meaning of Genocide and Terror in Cognitive Tourism, “Tourism”, 23/1

Tanaś S., 2013, Tourism ‘Death Space’ and Thanatourism in Poland, “Current Issues of Tourism Research”, 3/1, s. 22-27

Tanaś S., 2013, Cmentarz jako przestrzeń spotkań, , [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 323–334.

Mokras-Grabowska J., Tanaś S. (red.), 2014, Od autentyczności do komercji – o doświadczeniu w turystyce, Warsztaty z Geografii Turyzmu, 4, WUŁ, Łódź, ss. 223

Tanaś S., 2014, Turystyka aktywna w rodzinie wielopokoleniowej, [w:] J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Międzypokoleniowe aspekty turystyki, Wydawnictwo PTTK 'Kraj', Warszawa, s. 137-142

Tanaś S., 2015, Aspekt kulturowy przestrzeni tanatoturystyki, [w:] Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie, M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, s. 129-140, ISBN 978-83-63245-89-4.

Tanaś S., 2015, Uwarunkowania tanatoturystyki, [w:] Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania skutki, G. Godlewski, M. Zalech (red.), Wydział turystyki i Zdrowia, AWF w Warszawie – Filia w Białej Podlaskiej, ISBN 978-83-61509-30-1.

Tanaś S., 2017, Analiza ruchu turystycznego w województwie łódzkim w świetle badań ankietowych, [w:] Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2016 roku, B. Włodarczyk (red.), Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 71-102, ISBN: 978-83-63418-04-5

Mokras-Grabowska J., Tanaś S., 2017, Mit elitarności w turystyce kwalifikowanej. Przykład Tatrzańskiego Parku Narodowego, [w:] Góry – Literatura – Kultura, t. 11, s. 317-330, ISSN 2084-4107

Tanaś S., 2019, Obecność kultury śmierci w turystyce kulturowej, [w:] Śmierć. Figury obecności – figury zapomnienia, Kaczmarek A., Kamińska M. (red.), Studia Kulturoznawcze 1, Wyd. Nauk Społ. I Hum. UAM, Poznań, s.89-106, ISBN 978-83-6492-76-05

Tanaś S., 2020, Changes in Motivations for Journeys to Death Spaces: The Case of Thanatourism, [w:] Pilgrims. Values and Identities (red. D. Liutikas), CABI Religious Tourism and Pilgrimage Series, CABI, s.48-61 ISBN 9781789245653

Tanaś, S. 2020. The profane sphere of All Saints’ Day and the social aspects of cemeteries. Turyzm/Tourism, 30(2), 91-99. https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.2.25

Tanaś, S. 2020. Sfera profanum dnia Wszystkich Świętych wobec społecznego aspektu cmentarzy. Turyzm/Tourism, 30(2), 103-112. https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.2.1


Zainteresowania naukowe

Problematyka badawcza:

Dark tourism i tanatoturystyka (thanatourism) - wykorzystanie przestrzeni śmierci na potrzeby turystyki poznawczej, cmentarze i przestrzeń sepulkralna - praca magisterska, doktorska i habilitacyjna.

Turystyka kulturowa, wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na potrzeby turystyki poznawczej,przewodnictwo i pilotaż turystyczny.

Stanowiska
 • profesor uczelni Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji

  Profesor UŁ
  Prodziekan WNG UŁ
  Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji ds. dydaktyki
  Koordynator kierunku Turystyka i Rekreacja

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela