Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Dąb
Główny adres email
Anna.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Biografia akademicka dr Anny Tyl jest związana z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie została zatrudniona w Katedrze Dydaktyki, po uzyskaniu stopnia magistra pedagogiki w 1988 rokui. W 1997 roku Rada Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego nadała jej stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (na podstawie rozprawy doktorskiej na temat: Twórcza aktywność matematyczna uczniów klas początkowych, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dra habil. Ryszarda Więckowskiego). Obecnie pracuje na Wydziale Nauk o Wychowaniu, w Zakładzie Badań nad Dzieckiem i Dzieciństwem zlokalizowanym w Katedrze Pedagogiki Wieku Dziecięcego.

W latach2005 -2020 była członkiem Kolegium Dziekańskiego Wydziału Nauko Wychowaniu UŁ. Pełniła funkcję prodziekana tego Wydziału (w dwóch kadencjach: 2012 – 2016 i 2016 - 2020) oraz kierownika Niestacjonarnego Studium Pedagogiki na Wydziale (w kadencjach: 2005 – 2008 i 2008- 2012).

Była organizatorem i przez 13 edycji(do roku 2020 włącznie) kierowała studiami podyplomowymi Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

Od 2020 roku jest członkiem Zespołu Ekspertów do przypisywania poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim oraz włączenia tych kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

W latach 2019 – 2020 współtworzyła projekt nowej formuły projektu Uniwersytet Łódzki dla Dzieci.

Była członkiem Zespołu Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Rady Programowej czasopisma dla nauczycieli „Życie Szkoły”, Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Rady Programowej Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu i Rady Programowej Studiów Podyplomowych Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

Przez ponad 10 lat uczestniczyła w pracach międzynarodowego zespołu badawczego w ramach umowy międzyrządowej między Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem w Lublanie (Słowenia).

Brała udział w realizacji kilku programów dydaktycznych - ostatnio w projekcie Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) (2020r.), a także w ewaluacji projektów realizowanych przez Politechnikę Łódzką w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: E-pogotowie matematyczne (2011r.) i E – podręczniki do kształcenia ogólnego (2014r.).

Od wielu lat prowadzi działalność wspierającą nauczycieli wczesnej edukacji. Jest autorką czterech poradników metodycznych dla nauczycieli, konsultantem zestawu podręczników do nauczania matematyki w klasach I – III, a od 2012 – konsultantem zeszytów ćwiczeń arytmetycznych dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat (8 opublikowanych zeszytów).

W ramach działań na rzecz oświaty, między innymi: była ewaluatorem w pierwszej, drugiej i trzeciej edycji grantów Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz pierwszej i drugiej edycji wojewódzkich grantów edukacyjnych, a także brała udział w pracach Komisji do spraw Współdziałania z Oświatą, działającej w ramach Rady do spraw Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi oraz w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Aktywność naukowa dr Anny Tyl koncentruje się na zagadnieniach twórczej aktywności uczniów, wczesnej edukacji matematycznej, edukacji ekonomicznej, statusu zawodu nauczyciela oraz ewaluacji procesu kształcenia. Od ponad 20 lat prowadzi badania w zakresie matematycznej aktywności twórczej uczniów edukacji wczesnoszkolnej w aspekcie teorii konstruktywizmu. W 2006 roku otrzymała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (indywidualną, drugiego stopnia) za cykl publikacji w tym obszarze.

Stanowiska
 • starszy wykładowca Zakład Badań nad Dzieckiem i Dzieciństwem

  Starszy wykładowca jest pracownikiem dydaktycznym. Praca na tym stanowisku obejmuje zadania w obszarze obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych.


  Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych obejmuje m.in.:

  - prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych;

  - terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;

  - przygotowanie materiałów i prowadzenie nowego rodzaju zajęć pod nazwą Tutoring;

  - koordynowanie przedmiotów m.in.: Edukacja matematyczna z metodyką, Podstawy edukacji matematycznej;

  - przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń;

  - opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;

  - przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze 2 godzin tygodniowo;

  - podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych.


  Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych, obejmuje m.in.:

  - udział w pracach Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu;

  - współpracę z otoczeniem społeczno-kulturowym w zakresie promowania dobrych praktyk pedagogicznych;

  - opiekę nad praktykami zawodowymi studentów, przygotowujących się do podjęcia pracy nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej;

  - działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych – jako członek Zespołu Ekspertów do przypisywania poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim oraz włączenia tych kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;

  - inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne – udział w pracach Komisji do spraw weryfikacji ukończenia przez absolwentów studiów I stopnia specjalności warunkującej kontynuację studiów II stopnia na specjalności: Pedagogika Wieku Dziecięcego.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela