Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Sosna
Główny adres email
Agnieszka.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy specjalista Katedra Rachunkowości

  Do obowiązków pracownika administracyjnego należy:

  Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów ustawodawstwa pracy, instrukcji i zarządzeń władz zwierzchnich: Rektora i Kanclerza UŁ, Dziekana, Kierownika Katedry oraz terminowe i zgodne pod względem formalnym i rzeczowym wykonywanie obowiązków wynikających z powierzonego zakresu pracy.

  Bieżąca obsługa Sekretariatu Katedry Rachunkowości WZ UŁ

  Obsługa administracyjno-biurowa Katedry.

  Obsługa finansowa Katedry:

  • sprawy związane z bieżącym monitoringiem realizacji budżetu Katedry,
  • sporządzanie zbiorczych planów i sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie umów o dzieło i umów zlecenie,
  • opisywanie i wprowadzanie wszystkich faktur katedralnych do systemu Portal Pracowniczy, w tym prowadzenie wersji papierowej.

  Obsługa organizacyjno-techniczna procesu dydaktycznego Katedry.

  • przygotowanie planów zajęć pracowników Katedry w systemie Minerwa,
  • przygotowanie harmonogramu obron studentów,
  • organizacja i prowadzenie termianarza spotkań studentów w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego z pracownikiem Katedry
  • przygotowanie prac, kontakt ze studentami i wysyłka prac na konkursy dla studentów.

  Prace techniczne w zakresie spraw pracowników Katedry związanych z:

  • zatrudnieniem, nagrodami, opiniami, ocenami
  • organizacja i koordynowanie zebrań pracowników Katedry w celu utrzymywania kontaktu kierownika z podwładnymi, wymiany informacji oraz koordynacji zadań

  Prace techniczne i organizacyjne w zakresie współpracy z zagranicą Katedry:

  • plany,
  • sprawozdania,
  • kontakty telefoniczne, korespondencja związana z wyjazdami pracowników i przyjazdem gości.

  Prowadzenie ewidencji prac naukowo-badawczych i publikacji pracowników Katedry.

  Prace związane z aktywnością naukową i badawczą pracowników Katedr:

  • współudział w sporządzaniu planów i sprawozdań z badań własnych i działalności statutowej Katedry.

  Prace związane z „obsługą” majątku Katedry, a w szczególności:

  • ewidencja środków finansowych i rzeczowych Katedry,
  • prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
  • udział w pracach komisji inwentaryzacyjnej,
  • prace związane z zaopatrzeniem Katedry w materiały i przedmioty trwałe i nietrwałe,
  • przygotowywanie wniosków przetargowych w sprawie zakupu środków trwałych.

  Administrowanie i prowadzenie strony internetowej Katedry Rachunkowości

  Inne prace zlecone przez Kierownika Katedry

  Przestrzeganie zasad BHP i p-poż. w sposób określony przepisami ogólnymi i zarządzeniami Rektora UŁ.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela