Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Paulina Maria Brzoza
Główny adres email
Paulina.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Pracuję na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Instytucie Psychologii od 2011 roku. W 2018 roku uzyskałam z wyróżnieniem stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii. Od kilkunastu lat współpracuję z placówkami edukacyjnymi, organizacjami publicznymi i prywatnymi popularyzując wiedzę psychologiczną oraz prowadząc szkolenia i warsztaty z zakresu kompetencji psychospołecznych dla różnych grup wiekowych. Od roku 2020 pełnię również funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz wiceprzewodniczącej Rady Rozwoju Młodych Naukowców UŁ. Jestem też sekretarzem Redakcji czasopisma naukowego Psychologia Wychowawcza.

Osiągnięcia naukowe

Wybrane publikacje:

 • Szymańska, P., Poraj-Weder, M. (2021). Retrospektywna ocena oddziaływań wychowawczych rodziców a jakość relacji z rodzeństwem w okresie dzieciństwa. Psychologia Wychowawcza, 62 (20), 5-21. https://www.doi.org/10.5604/01.3001.0015.3805
 • Szymańska, P., (2021). Parental internet activity and communication through the new media – literature review Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 48 (4), 211-235. https://www.doi.org/10.34766/fetr.v48i4.976
 • Szymańska, P., (2021). Być (online) czy nie być? Proces cyfryzacji życia rodzinnego w perspektywie psychologicznej Polskie Forum Psychologiczne, 26 (4), 398-420. https://www.doi.org/10.34767/PFP.2021.04.03
 • Szymańska, P. (2021). The role of siblings in the process of forming life satisfaction among young adults – moderating function of gender. Current Psychology, 40, 6132-6144. https://www.doi.org/10.1007/s12144-020-00776-3
 • Szymańska, P. (2020). A systemic approach to sibling functioning in childhood – a research review. Psychologia Wychowawcza, 59 (17), 111-128. https://www.doi.org/10.5604/01.3001.0014.2653
 • Wróbel, M., Finogenow, M, Szymańska, P., Laurent, J. (2019). Measuring Positive and Negative Affect in a School-Based Sample: A Polish Version of the PANAS-C. Journal of Psychopathology & Behavioral Assessment, 41, 598-611. https://www.doi.org/10.1007/s10862-019-09720-7.
 • Szymańska, P. (2019). Uwarunkowania relacji z rodzeństwem we wczesnej dorosłości. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Szmańska, P. (2016). An analysis of the sibling relationship in adulthood. Polish adaptation of STQ-Now. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 18(1), 55-64. https://www.doi.org/10.12740/APP/61610
 • Szymańska, P. (2015). Płeć psychologiczna a satysfakcja ze związku małżeńskiego młodych dorosłych. Horyzonty Psychologii, 5 (1), 63-78.
 • Szymańska, P. (2015). Zasoby osobiste i strategie radzenia sobie ze stresem u muzyków i niemuzyków. Konteksty Kształcenia Muzycznego, 1(2), 33-47. https://www.doi.org/10.5604/2392277X.1165078
 • Szymańska, P. (2014). Jakość relacji praca – dom oraz dom – praca w kontekście posiadanych zasobów osobistych. Medycyna Pracy, 65 (6), 755-764. https://www.doi.org/10.13075/mp.5893.00094
 • Szymańska, P., Komentarz do standardu 2.3 c ii: Sprawdzasz, czy oceniane konstrukty mają zastosowanie do wszystkich reprezentowanych grup [w:] Malinowska, D., Brzezińska, U. (2014). Standardy dla osób stosujących testy w biznesie. Etyka – procedury – efektywność. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Wybrane projekty naukowe i edukacyjne:

 • „Technoferencja rodzicielska a kształtowanie wspierającego środowiska rodzinnego przez matki – perspektywa teorii autodeterminacji” (Miniatura 5)
 • „VRXanny. Virtual reality for anxiety and mental stress reduction in university students” (Erasmus+ 2021 – 2023)
 • „Dlaczego brat bratu wilkiem? O uwarunkowaniach relacji z rodzeństwem we wczesnej dorosłości” (Dotacja celowa dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2018r.)
 • „Pomiar afektu pozytywnego i negatywnego u dzieci. Polska adaptacja Positive and Negative Affect Schedule for Children (PANAS–C)” (Grant Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2017)
 • „Hey! Teachers, don`t leave the kids alone!” (Erasmus+ 2016 – 2018).
Zainteresowania naukowe

Badawczo zajmuję się funkcjonowanie osób w okresie wczesnej dorosłości. W szczególności interesują mnie takie zagadnienia jak:

 • systemowe ujęcie rodziny;
 • cyfryzacja życia rodzinnego i jej konsekwencje;
 • relacja dom-praca i praca-dom;
 • rola rodzeństwa w dorosłości;
 • jakość relacji z partnerem/partnerką;
 • macierzyństwo i ojcostwo i ich determinanty.
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną

  W obszarze obowiązków dydaktycznych:

  • prowadzę zajęcia dydaktyczne ze studentami (m.in. z Wprowadzenia do psychologii, Psychologii rodziny, Psychologii resocjalizacyjnej, Psychologii w praktyce szkolnej);
  • z racji pełnionych funkcji biorę również udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
  • prowadzę seminarium magisterskie i recenzuję prace dyplomowe;

  Do moich obowiązków naukowych należy:

  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, głównie w obszarze psychologii rozwojowej i rodzinnej;
  • pozyskiwanie środków na badania naukowe, m.in. przez aplikowanie w konkursach (Horyzont 2020, IDUB, granty wydziałowe);
  • publikowanie wyników prowadzonych badań w punktowanych czasopismach naukowych i monografiach naukowych;
  • uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych.

  W odniesieniu do działalności organizacyjnej:

  • pełnię zróżnicowane funkcje organizacyjne w organach uniwersyteckich, m.in. :
   • Zastępcy Dyrektora Instytutu Psychologii ds. Dydaktycznych;
   • Vice-przewodniczącej Rady Rozwoju Młodych Naukowców UŁ (https://www.uni.lodz.pl/wydzialy-i-jednostki/rada-rozwoju-mlodych-naukowcow);
   • członka Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu i Rady Instytutu Psychologii;
   • członka Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia WNoW;
   • członka Zespołu doradczego ds. polityki klimatyczno-środowiskowej UŁ;
  • pełnię także funkcję opiekuna studentów I roku psychologii;
  • organizuję konferencje, sympozja, seminaria w Instytucie Psychologii

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela