Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Adrianna Topola
Główny adres email
Adrianna.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

W 2000 r. rozpoczęłam studia magisterskie na kierunku archeologia w Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Ukończyłam je 21 czerwca 2005 r. otrzymując tytuł magistra oraz wyróżnienie: „Medal za chlubne studia” (przyznany uchwałą Senatu Akademickiego Uniwersytetu Łódzkiego).

W 2006 r. odbyłam półroczny staż w Śląskim Wojewódzkim Oddziale Służb Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Częstochowie.

W latach 2006–2010 byłam doktorantką i stypendystką stacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii uzyskałam 24 czerwca 2010 r.

W 2016 r. ukończyłam roczne studia podyplomowe na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie: tłumaczenia specjalistyczne.

Od 2009 r. pracuję w Katedrze Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego (od 1 stycznia 2011 na stanowisku adiunkta).Osiągnięcia naukowe

W latach 2017 – 2018 kierowałam projektem badawczych dofinansowanym przez NCN w ramach konkursu Miniatura 1.

Efektem jego realizacji jest książka pt. Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego – geneza, działalność, znaczenie, która ukaże się wkrótce nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

W zakresie badań nad dziejami Łodzi i regionu łódzkiego oraz historią Uniwersytetu Łódzkiego moje osiągnięcia naukowe są następujące: w 2015 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się książka pt. Szkoła Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi 1898 – 1939, w której opisałam historię tej placówki edukacyjnej na tle zmieniającej się sytuacji łódzkiego szkolnictwa.

W 2016 roku wspomniana książka została wyróżniona Nagrodą III Stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.

W2019 roku również nakładem Wydawnictwa UŁ ukazała się kolejna książka pt. Kamienica przy ul. Uniwersyteckiej 3 w Łodzi w latach 1945 – 2017, będąca efektem moich wieloletnich badań nad dziejami tego budynku


Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe obejmują: historię archeologii, dzieje nauki polskiej (w tym przede wszystkim historię Uniwersytetu Łódzkiego) oraz dzieje Łodzi i regionu łódzkiego. W zakresie historii i metodologii archeologii prowadzone przeze mnie badania dotyczą: biografii i dokonań archeologów, dziejów instytucji archeologicznych w nauczaniu, badaniach i ochronie zabytków, rozwoju badań archeologicznych (odkrycia, metody badawcze, dorobek publikacyjny) oraz rozwoju myśli archeologicznej.

Od 2016 roku biorę udział w projekcie opracowania Słownika polskich archeologów, którym kieruje prof. zw. dr hab. Stefan Karol Kozłowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).


Stanowiska
 • adiunkt Katedra Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa

  1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych

  2. Realizacja projektów naukowych

  3. Publikacja i upowszechnianie wyników badań


  Członkostwo w instytucjach i organizacjach naukowych:

  • Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Łodzi – sekretarz (od 2011 r.)
  • Kluby Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w okręgu łódzko-kaliskim – sekretarz Rady Programowej (od 2014 r.)
  • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi - członek (od 2019 r.)
  • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi - członek Komisji Rewizyjnej (od 2022 r.)


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela