Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Ewelina Brzoza
Główny adres email
Ewelina.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Przebieg kariery naukowej:

2012 - do chwili obecnej: adiunkt w Pracowni Genetyki Medycznej, Katedra Genetyki Molekularnej Instytutu Biochemii, Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

2012: stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biochemia, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

2009-2012: asystent w Katedrze Genetyki Molekularnej Instytutu Biochemii Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

2007-2012: studia doktoranckie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Stacjonarne Studium Doktoranckie Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej

2002-2007: studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, kierunek: biologia, specjalność: biochemia

Osiągnięcia naukowe

Wyróżnienia i nagrody:

2019 – Zespołowa Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za szczególne osiągnięcia naukowe w obszarze nauk przyrodniczych za cykl publikacji: „Aspekty genetyczne i funkcjonalne procesów biochemicznych oraz wykorzystanie biotechnologiczne roślin w potencjalnej diagnostyce i terapii chorób człowieka”

2019 – indywidualna, stopnia drugiego Nagroda Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska za wysoką aktywność w zakresie rozpowszechniania wyników badań w najbardziej prestiżowych czasopismach JCR w 2018 roku.

2015 - Zespołowa stopnia pierwszego Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za cykl publikacji pt. „Zmienność genetyczna i reakcja komórki na uszkodzenia DNA w komórkach prawidłowych i patologicznych”

2014, 2013 - Nagroda dla pracowników naukowo-dydaktycznych posiadających największe osiągnięcia w roku 2012 i 2013 w zakresie dorobku publikacyjnego na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ (w grupie pracowników pomocniczych)

2013 - Stypendium dla młodych uczonych START – Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

2011 - Nagroda imienia Wacława Mayzla za najlepszy artykuł opublikowany w Pastępach Biologii Komórki zatytułowany „Polimorfizm genów naprawy dwuniciowych pęknięć DNA w raku piersi”

2010 - Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia za publikację pt. „DNA damage and repair in age-related macular degeneration”

2010 - Nagroda drugiego stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za cykl publikacji "Polimorfizmy i mutacje DNA w patologiach tkanek ludzkich"

2009 - Stypendium wyjazdowe na konferencję „10th International Conference on Environmantal Mutagens”, Florencja, Włochy


Udział w projektach badawczych:

2019-2021: tytuł projektu „Mobilny zestaw do analizy oraz likwidacji skażeń, wspierający działania kontrterrorystyczne na miejscu zdarzenia CBRN-E”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa; grant nr DOB-BIO9/01/03/2018; wykonawca

2016-2020: tytuł projektu: „Rola procesu zapalnego, stresu oksydacyjnego i nitryzacyjnego, szlaku katabolitów tryptofanu oraz naprawy DNA przez wycinanie zasad w depresji i w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych, w przedklinicznych i klinicznych badaniach in vitro i in vivo”, grant nr 2015/19/B/NZ7/00410; wykonawca

2016 – 2019: “Development of CBRN training programme for police officers” - projekt w ramach programu Unii Europejskiej, ERASMUS+ KA2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE; wykonawca

2016 – 2019: “Support for European Union action in the field of CBRN security managers educations” - projekt w ramach programu Unii Europejskiej, Internal Security Fund Police, grant nr HOME/2015/ISFP/AG/CBRN/4000008459; wykonawca

2012-2015: tytuł projektu: „Znaczenie uszkodzeń i naprawy mitochondrialnego DNA komórek z ekspresją onkogenu BCR/ABL dla ich oporności na imatinib”, grant nr UMO-2011/03/B/NZ2/01396 Narodowego Centrum Nauki, wykonawca

2011-2014: tytuł projektu: „Znaczenie ogólnoustrojowej i miejscowej reakcji na uszkodzenia DNA dla występowania i przebiegu stożka rogówki”, grant nr N N402 591940 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego; wykonawca

2011-2014: tytuł projektu: „Rola reakcji na uszkodzenia mitochondrialnego DNA w patogenezie śródbłonkowej dystrofii rogówki Fuchsa”, grant nr N N402 591840 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; wykonawca

2009-2012: tytuł projektu: „Znaczenie diagnostyczne i prognostyczne polimorfizmów genów metabolizmu żelaza w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem”, grant nr N N402 248336 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; wykonawca

2009-2012: tytuł projektu: „Znaczenie dwuniciowych pęknięć DNA oraz polimorfizmów genów ich naprawy w raku piersi, grant nr N N301 289237 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; kierownik (grant promotorski)

2009-2011: tytuł projektu: „Cyto- i genotoksyczność metakrylenowych materiałów stomatologicznych oraz ochronna rola chitozanu”, grant nr N N401 223134 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; wykonawca

2009-2011: tytuł projektu: „Wpływ polimofizmów wybranych genów naprawy oksydacyjnych uszkodzeń DNA, naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) i tkankowego inhibitora metaloproteazy-3 (TIMP3) na predyspozycję i rozwój starczego zwyrodnienia plamki (AMD)”, grant nr 402 071 32/2210 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; wykonawca

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe obejmują molekularne i genetyczne aspekty chorób neurodegeneracyjnych, psychiatrycznych oraz chorób nowotworowych.

Stanowiska
 • adiunkt Pracownia Genetyki Medycznej

  • Pracuję na stanowisku badawczo-dydaktycznym.
  • Prowadzę zajęcia dydaktyczne na kierunkach: Biologia (I i II stopień), Biologia kryminalistyczna (I stopień).
  • Odpowiadam za przygotowanie planu zajęć dydaktycznych dla Instytutu Biochemii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (pre-planista).
  • Jestem opiekunem Sekcji Genetycznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów.
  • Jestem opiekunem studentów I roku Biologii oraz opiekunem praktyk zawodowych na kierunku Biologia kryminalistyczna.
  • Jestem członkiem Komisji d/s Promocji Wydziału BiOŚ.
  • Prowadzę badania naukowe nad molekularnymi i genetycznymi aspektami chorób neurodegeneracyjnych, psychiatrycznych oraz chorób nowotworowych.
  • W pracy naukowej wykorzystuje szereg technik biologii molekularnej (izolacja DNA, RNA, amplifikacja, PCR, RT-PCR, HRM, genotypowanie, analiza ekspresji genów) uzupełnionych o analizy funkcjonalne.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela