Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Maria Klon
Główny adres email
Anna.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • zastępca kierownika Dział Inwestycji i Remontów

  1. Współpraca w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych:
   • praca przy tworzeniu wniosków i przygotowaniu potrzebnych załączników
   • zbieranie i przetwarzanie informacji niezbędnych do studium wykonalności, analizy kosztów i korzyści, harmonogramu rzeczowo – finansowego projektów unijnych.
   • wprowadzanie aktualizacji i poprawek do wniosków zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzających.
   • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Łódzkiego w celu uzyskania danych niezbędnych dla realizacji projektów.
  1. Zarządzanie projektami dofinansowanymi z funduszy unijnymi:
   • prowadzenie monitoringu procedur aplikacyjnych projektów unijnych
   • przygotowanie do złożenia wniosków o płatność oraz następujących załączników:

  -potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VATwraz z opisem podziału kosztów na poszczególne pozycje kosztorysu plus wyciągi bankowe potwierdzające płatność

  -kopia list płac, umów – zlecenia, umów o dzieło plus oświadczenie o wypłaconych wynagrodzeniach, karty pracy tożsame z wymiarem czasu pracy określonym w umowie plus wyciągi bankowe potwierdzające płatność wynagrodzenia, składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych

  -kopie zestawień, kopie zestawień, kopie dokumentów źródłowych do zestawienia ( kopie druków delegacji, biletów, faktur) plus wyciągi bankowe potwierdzające płatność

  -kopie specyfikacji, protokołów potwierdzone za zgodność z
  oryginałem

   • bieżące załatwianie spraw administracyjno – formalnych związanych z obsługą projektów

  -kserowanie wyciągów bankowych, faktur, protokołów odbioru, specyfikacji

  -pobieranie zaliczek na poczet projektów

  -rozliczanie na poczet projektów

  -nadawanie numerów fakturom

   • przygotowanie dokumentów potrzebnych do podpisania umowy oraz wszelkich dokumentów potrzebnych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu
   • przygotowanie harmonogramów płatności
  1. Monitorowanie oraz prowadzenie sprawozdawczość przebiegu realizacji projektów.
   • monitorowanie przebiegu realizacji projektów
   • rozliczanie projektów oraz prowadzenie monitoringu przepływów finansowych
   • przygotowanie sprawozdań: okresowych , rocznych i końcowych z postępu realizacji projektów wraz z załącznikami
   • zgłaszanie zmian do realizowanych projektów, wyjaśnień w wersji papierowej i elektronicznej
   • dokumentowanie wszelkich zdarzeń jakie zachodzą w projektach, a zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie projektów
   • gromadzenie i przechowywanie dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów.
   • zbieranie informacji na temat osiągniętych wskaźników realizacji projektów
  1. Monitorowanie wszelkich informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków

  unijnych na inwestycje Uniwersytetu Łódzkiego.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela