Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Maria Klon
Główny adres email
Anna.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończyłam filologię polską w czerwcu 2008 roku (specjalizacja nauczycielska i glottodydaktyczna). Moja praca magisterska („Między perswazją a manipulacją. Analiza językowa czasopisma Wróżka”), napisana pod kierunkiem prof. Barbary Kudry, została uhonorowana dyplomem od Dziekana Wydziału Filologicznego i uznana za najlepszą pracę magisterską z językoznawstwa. Zaraz po skończeniu studiów, w 2008 roku, zostałam pracownikiem Katedry Współczesnego Języka Polskiego i studentką studiów doktoranckich. W 2012 roku uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy, napisanej pod kierunkiem naukowym prof. B. Kudry, „Teksty ezoteryczne w mediach w świetle krytycznej analizy dyskursu”. W 2016 r. ukończyłam Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów Programu Kultura Rozwoju w wymiarze 50 godzin w Łodzi, który daje uprawnienia do pracy w zawodzie trenera przy realizacji szkoleń i warsztatów.

W czasie studiów prowadziłam bardzo aktywne życie naukowe. Pracowałam w dwóch kołach naukowych (m.in. Dziennikarskie Koło Naukowe), w 2006 r. otrzymałam List Gratulacyjny Rektora UŁ, a w 2008 r. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Zostałam również laureatem uczelnianym UŁ konkursu Primus Inter Pares 2008.

Od początku studiów brałam udział w wielu konferencjach: początkowo jako słuchacz, a od czwartego roku z własnymi odczytami. Mam za sobą także uczestnictwo w projektach międzynarodowych – do najważniejszych należy udział w międzynarodowej konferencji Imagine Europe, co zaowocowało kolejnym etapem: uczestnictwem w konferencji odbywającej się w Parlamencie Europejskim w Brukseli. W ramach umowy pomiędzy Państwowym Uniwersytetem Smoleńskim a Uniwersytetem Łódzkim prowadziłam w Rosji lektorat z języka polskiego dla studentów rosyjskich.

Ukończyłam wiele kursów nie tylko związanych z naukami humanistycznymi, m.in. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, Zarządzanie czasem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, 70-godzinne szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw akademickich przeprowadzone (w ramach projektu Rozwój przedsiębiorczości akademickiej drogą do sukcesu Województwa Łódzkiego) przez SWSzPiZ w Łodzi czy staż w Departamencie Bankowości Elektronicznej BRE Banku, w mBanku w Dziale Komunikacji i Zarządzania Marką.

W czasach studenckich pracowałam jako statystka w kilku reklamach telewizyjnych. Zdobytą wiedzę praktyczną przekazuję studentom na zajęciach z konstruowania przekazu reklamowego.

Pracowałam zespole redakcyjnym Poradni językowej. Znam język angielski i rosyjski.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

W centrum moich zainteresowań naukowych są: perswazja i manipulacja w dyskursie prasowym i telewizyjnym, komunikacja społeczna, glottodydaktyka oraz kreatywność językowa. Hobby: taniec towarzyski, jazda na nartach, jazda na rowerze, pływanie, wycieczki górskie, podróże.

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Współczesnego Języka Polskiego

  Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego. Prowadzone zajęcia: wiedza o współczesnym języku polskim (fonetyka, morfologia, składnia), kultura języka polskiego, kreowanie wizerunku, analiza i konstruowanie przekazu reklamowego, kreatywność językowa, podstawy komunikacji społecznej, pragmatyka.

  Opiekunka praktyk studenckich na specjalizacji komunikowanie publiczne.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela