Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Wojciech Maria Brzoza
Główny adres email
Wojciech.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Andragogiki i Gerontologii Społecznej

  Obowiązkiem jest sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa. Nauczyciel akademicki jest obowiązany w szczególności:

  • przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.);
  • przestrzegać obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego UŁ, w tym w szczególności tych zawartych w Regulaminie pracy UŁ i Regulaminie wynagradzania pracowników UŁ;
  • przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
  • dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
  • niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w Uczelni wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.

  Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat;
  • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
  • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych z zakresu modułów tematycznych i specjalności powiązanych z edukacją dorosłych i coachingiem;
  • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń z zakresu realizowanych przedmiotów na studiach I i II stopnia;
  • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów na I i II stopniu studiów;
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych na I i II stopniu studiów;
  • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
  • przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo;
  • podnoszenie własnych kompetencji w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
  • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
  • wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych;
  • udział w projekcie „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”, prowadzenie szkoleń.

  Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych w obrębie andragogiki;
  • rozpowszechnianie wyników badań naukowych przez publikowanie artykułów w czasopisma naukowych;
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni;
  • poszukiwanie źródeł finansowania dla projektów badawczych i programów stażowych.

  Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:

  • udział w Radzie Wydziału Nauk o Wychowaniu;
  • udział w zebraniach Katedry Andragogiki i Gerontologii Społecznej;
  • udział w pracach Rady Pracodawców Wydziału Nauk o Wychowaniu;
  • prowadzenie fanpage’a Katedry Andragogiki i Gerontologii Społecznej na portalu społecznościowym Facebook;
  • praca w Komitecie Organizacyjnym IV Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego;
  • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela