Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Mariusz Brzoza
Główny adres email
Mariusz.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Urodzony w Łodzi. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego i miejski działacz społeczny. Urbanista-ekonomista, badający gospodarki miast i regionów oraz sposoby poprawy skuteczności ich funkcjonowania. Członek Regional Studies Association, European Regional Science Association, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Ukraińskiej Akademii Nauk Ekonomicznych. Autor i redaktor ponad 80 publikacji poświęconych problematyce ekonomii miejskiej. Przez kilka lat pracował jako zarządca i doradca na rynku nieruchomości. Był społecznym współautorem Strategii Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej na lata 2009-2020 a w latach 2009-2013 jako urzędnik samorządowy był odpowiedzialny za jej rewitalizację. Swoje wiedzę i doświadczenie pogłębia podczas staży zagranicznych, m.in. do Francji, Włoch, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Czech i Słowacji. W wolnych chwilach dużo czyta i trochę pisze. Jego pasją są podróże, szczególnie motocyklowe.

Born in Lodz. Professor of the University of Lodz and an urban activist. Urbanist-economist, researching economies of cities and regions and ways to improve their efficiency. Member of Regional Studies Association, European Regional Science Association, Society of Polish Urban Planners, Ukrainian Academy of Economic Sciences. Author and editor of over 80 publications on urban economics. For several years I worked as a real estate manager and consultant. I was a social co-author of the Development Strategy of Piotrkowska Street for 2009-2020, and in 2009-2013 as a local government official, he was responsible for its revitalisation. I raise my competencies and experience during internships in France, Italy, Germany, Russia, Ukraine, the Czech Republic, and Slovakia. In his free time, he reads a lot and writes a bit. His passion is travelling, especially motorcycling.

Przebieg kariery naukowej | Career:

 • 05.2017-obecnie – profesor Uniwersytetu Łódzkiego
 • 11.2016-obecnie – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
 • 11.2009-04.2017– adiunkt w Instytucie Gospodarki Przestrzennej, Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska
 • 09.2003-06.2006 – studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim – uzyskany doktorat nauk ekonomicznych, więcej
 • 10.1998-06.2003 – gospodarka przestrzenna – studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim

Hobby:

 • film, literatura współczesna, muzyka bluesowa i rockowa, historia, urbanistyka, podróże (przede wszystkim motocyklowe), szarady i krzyżówki
Osiągnięcia naukowe

Wybrane publikacje | Papers:

 • Sokołowicz, M. E. (2022). Wartościowanie niejednoznacznego dziedzictwa modernizmu w mieście na przykładzie stacji kolejowej Warszawa Ochota. Studia Regionalne i Lokalne, 1(87), 86–107. https://doi.org/10.7366/1509499518706
 • Sokołowicz M.E. (2021). Wspólne, czyli czyje? Kilka uwag o miejskich dobrach wspólnych. W: Miasto wobec wyzwań. Gdynia: UrbanLab Gdynia, ss. 225-241, pobierz rozdział, pobierz całą książkę
 • Sokołowicz M.E. (2020). Siła przekonywania. Wykorzystanie ekonomii behawioralnej i architektury wyboru w działaniach na rzecz ochrony środowiska w samorządach. "Przegląd Geograficzny" 92(4), ss. 569-589, DOI: https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.4.6, pobierz
 • Kowalski, K., Matera, R., & Sokołowicz, M. E. (2020). The Role of Immigrants in the ‘Take-Offs’ of Eastern European ‘Manchesters’. Comparative Case Studies of Three Cities: Lodz, Tampere and Ivanovo. "Journal of Migration History" 6(3), pp. 269-299. DOI: https://doi.org/10.1163/23519924-00603001
 • Sokołowicz M.E., Przygodzki Z. (2020). The value of ambiguous architecture in cities. The concept of a valuation method of 20th century post-socialist train stations. "Cities" 104, pp. 2-15, download
 • Sokołowicz M.E. (2019). Student cities or cities of graduates? The case of Lodz and its students declared preferences. "Population, Space and Place", vol. 25 (2), e2177. DOI: 10.1002/psp.2177, download
 • Sokołowicz M.E. (2015). Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń - bliskość - instytucje. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN: 978-83-7969-785-4, download

Projekty naukowe | Projects:

 • 01.2020-12.2022 – "Erasmus Goes Green" – Erasmus+ Key Action 2; 21.380 EUR; więcej
 • 05.2022-04.2023 – The Regional Studies Association Network on Citizen Entrepreneurship; 10.000 GBP; więcej
 • 01.2018-12.2020 – Innovative materials and techniques for the conservation of 20th century concrete-based cultural heritage (InnovaConcrete); nr projektu: 760858; 6 916 287,50 EUR (budżet dla UŁ: 182 268,75 EUR); więcej
 • 01.2016-12.2017 – Innovative Strategies of Territorial Development of V4: Experience For Ukraine; Instytucja finansująca projekt: International Visegrad Fund (Międzynarodowy Fundusz Wyszechradzki); nr projektu: 61450002; 48.000,00 PLN
 • 01.2015-12.2016 – EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast", finansowany w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego ze środków norweskich oraz środków krajowych, nr FSS/2014/HEI/W/0081, 450 086,00 PLN
 • 01.03.2013+30.09.2015 – Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2., Poddziałanie 5.2.2., Lider projektu: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Partner: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
 • 05.2013-03.2015 – kierownik na Polskę projektu badawczego w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej w Zakresie Badań i Rozwoju Technologicznego pt. Funkcjonowanie lokalnych systemów produkcyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego (analiza porównawcza i benchmarking w wybranych krajach UE oraz krajach trzecich) (FPT.PEOPLE-2O 1 l.IRSES – nr grantu 295050, akronim FOLSPEC)
 • 10.2010-07.2011 – ekspert-ankieter z ramienia PARP w projekcie NGPExcellence Cluster Excellence in the Nordic Countries, Germany and Poland – międzynarodowym benchmarkingu klastrów w krajach nordyckich, Niemczech i w Polsce
 • Uczestnictwo w pracach badawczych, realizowanych w ramach Grantu Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego nr 1867/H03/2007/32 pt. "Budowanie zdolności innowacyjnych polskich regionów", pod kierunkiem dr Aleksandry Nowakowskiej
  Projekt badawczy KBN: „Proces terytorializacji dużych przedsiębiorstw i jego znaczenie dla rozwoju regionu na przykładzie województwa łódzkiego”. Grant KBN nr 2H 02C 02225
 • Projekt badawczy KBN: „Zróżnicowanie przestrzenne procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim”; Grant KBN nr 1H 02C 00226

Staże i szkolenia | Internships and courses:

 • 05.2013-07.2013 – staż w Instytucie Ekonomii i Inżynierii Przemysłowej Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk, 17, Ac. Lavrentieva Avenue, 30090, Nowosybirsk, Rosja
 • 01.2003-10.2003 – kurs i praktyki w zakresie zarządzania nieruchomościami, zakończone egzaminem państwowym i uzyskaniem licencji zawodowej Zarządcy Nieruchomości, nr 13394, pobierz

Nagrody i wyróżnienia | Prizes:

 • 2017 – Medal Brązowy Prezydenta RP za Długoletnią Służbę
 • 2012 – Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego II stopnia (zespołowa), za książkę pt. Region w gospodarce opartej na wiedzy, Kapitał ludzki-innowacje-korporacje transnarodowe
 • 2011 – Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego III stopnia (zespołowa) za cykl publikacji pt. Łódzka metropolia...
 • 2009 – Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego III stopnia, za książkę pt. Region wobec procesów globalizacji - terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego)
 • 2007.10.22 – Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego w konkursie na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem lódzkim, za pracę doktorską pt. Region wobec procesów globalizacji - terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego)
 • Nagroda za zajęcie III miejsca w konkursie referatów, za referat pt. "Image of the city in the context of strategic management", wygłoszonym na konferencji "Rozwój miast w oczach młodych" we Lwowie (marzec 2006)
 • Pierwsza nagroda w konkursie pt. "Promocja miasta Łodzi", organizowana przez Urząd Miasta Łodzi (wspólnie z J. Czupryńskim, czerwiec 2001)

Udział w organizacjach | Membership in organizations:

 • Członek European Regional Science Association – Sekcja Polska, więcej
 • Członek Regional Studies Association, więcej
 • Członek Międzynarodowej Grupy Badawczej PGV – Pays du groupe de Vysegrad, więcej
 • Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich, więcej

Ekspertyzy i opracowania dla praktyki | Applicable projects:

 • 03.2021-12.2021 – Szacowanie skali i rozkładu przestrzennego śladu węglowego programu mobilności akademickiej Erasmus: Erasmus Goes Green. (2021). Assessment of the transport-related carbon footprint of the Erasmus+ programme, pp. 78-205, pobierz
 • 12.2019-01.2020 – Nowakowska A., Sokołowicz M.E., Rzeńca A., Boryczka E.M. (2020). Plan rozwoju rozwiązań smart city w Tomaszowie Mazowieckim. Opracowanie wdrożeniowe w projekcie „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”
 • 01.2016-11.2016 – Nowakowska A., Rzeńca A., Sokołowicz M.E., Boryczka E.M., Kaźmierska S., Zasina J., Plesińska K. Skórzak B. (2016). Lokalny program rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025, pobierz
 • 01.2014-09.2014 – Strategia Makroregionu Polski Centralnej 2030 - ekspert, współautor dokumentu
 • 01.2012-06.2012 – opiekun badania pt. "Oferta kulturalna Łodzi. I Edycja", red. J. Zasina, M. E. Sokołowicz, M. Feltynowski, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, pobierz
 • Urząd Miasta Łodzi – kierownik Oddziału Obsługi Piotrkowskiej (zarządzanie centrum miasta, w ramach realizacji Strategii Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej 2009-2020) – kierownik projektu modernizacji ul. Piotrkowskiej
 • ekspert – ankieter z ramienia PARP w projeckie "NGPExcellence Cluster Excellence in the Nordic Countries, Germany and Poland" - międzynarodowym benchmarkingu klastrów w krajach nordyckich, Niemczech i w Polsce (2011), pobierz
 • ekspert – konsultant merytoryczny z ramienia PARP do spraw realizacji Benchmarkingu klastrów w Polsce 2010. Wykonawca benchmarkingu: Deloitte Business Consulting S.A. pobierz [PL]; pobierz [EN]
 • współautor Metodologii benchmarkingu klastrów w Polsce, projekt realizowany na zlecenie PARP
 • współrealizator projektu badawczego pt. Identyfikacja klastrów w Polsce. Mapa klastrów w Polsce 2008
 • 10.2009 - 06.2010 – opiekun V edycji badań „Wizerunek Łodzi w oczach studentów łódzkich uczelni wyższych”, pobierz
 • 12.2009 - 06.2010 – opiekun badania pt. „Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni”, realizowanego wspólnie z Fundacją Normalne Miasto – FENOMEN. Badanie w formie ankiety audytoryjnej zrealizowano w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2010 roku, na próbie 1.030 studentów Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pobierz
 • Uczestnictwo w pracach zespołu opracowującego Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Andrespol, czerwiec-grudzień 2007
 • Listopad 2006-maj 2007 – opiekun III edycji badań "Wizerunek Łodzi w oczach studentów łódzkich uczelni wyższych", realizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Spatium
 • Udział w przygotowaniu diagnozy rozwoju społeczno-gospodarczego województwa łódzkiego, na potrzeby aktualizacji Strategii Województwa Łódzkiego, lipiec – grudzień, 2005

Artykuły popularno-naukowe / Other papers:

 • Ranking miast nejlepszych do życia. Wypowiedź dla TVN24 z dnia 19 czerwca 2022, pobierz
 • Sokołowicz M.E. (2021). Supermiasta i Superregiony 2040. W Łódzkiem trzeba poprawić jakość życia i zdrowia mieszkańców. wyborcza.pl. 5 kwietnia 2021, pobierz
 • Wypowiedź do książki W. Góreckiego i B. Józefiaka (2020). Łódź. Miasto po przejściach. Kraków: Wydawnictwo Czarne, pobierz
 • Wypowiedź do artykułu Gryn M. (2020). Susza nasza powszechna. "Wspólnota" 30 maja 2020, ss. 24-27, pobierz
 • Sokołowicz M.E. (2020). Miasto jak laboratorium. Serwis "Człowiek" portalu Polskiej Agencji Prasowej "Nauka w Polsce", pobierz
 • Sokołowicz M.E. (2020). Samorządy zdały pierwszy test wobec epidemii, ale będą kolejne. Serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej, pobierz
 • Sokołowicz M.E. (2020). Nie tylko ludzie mogą być inteligentni. Miasta również. Blogosfera Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, pobierz
 • Sokołowicz M.E., Rzeńca A. (2018). Najpierw próba. Eksperci: jak kształtować nowe nawyki transportowe. Serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej, pobierz
 • Sokołowicz M.E., Rzeńca A. (2018). Kontrola efektów. Eksperci o działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza. Serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej, pobierz
 • Sokołowicz M.E. (2017). Dlaczego wspieram protest na Uniwersytecie Łódzkim (i każdym innym w Polsce). „Liberté”, pobierz
 • Sokołowicz M.E., Rzeńca A. (2018). Zrównoważona mobilność. Efekty zewnętrzne w transporcie i ich internalizacja. Serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej, pobierz
 • Sokołowicz M.E. (2017). Dobra wspólne. Nowe podejście czy powrót do istoty miejskości?, pobierz
 • WYWIAD z M. Rek -Wożniak oraz M.E. Sokołowiczem (2017). Miasto studentów, ale już nie absolwentów. Wysłuchał Szymon Bujalski, "Wyborcza" 15.12.2017, pobierz
 • Sokołowicz, M. E., Wokół koncepcji zrównoważonego transportu. Ślepe tory polemik, "Kronika Miasta Łodzi", nr 2, Łódź 2013, ss. 17-24; ISSN: 1231-5354, pobierz
 • Sokołowicz M. E., Gdzie się podziała polska polityka przestrzenna?, "ResPublica Nowa", 2012, pobierz
 • Sokołowicz M. E., 10 warunków budowy bezpiecznej Łodzi, [w:] P. Domarecki, M. Szeciński (red.), Łódź przyszłości", Fundacja "Projekt Łódź" - "Polska Dziennik Łódzki", Łódź 2010, s. 167-170
 • Sokołowicz M. E., 10 warunków budowy bezpiecznej Łodzi, "Forum Łódź", dodatek do "Dziennika Łódzkiego" z dnia 20.03.2010, s. 12-13, pobierz
 • Adamiak W., Olejnik E., Sokołowicz, M. E., Łódzka realizacja nowojorskiej wizji, czyli „Zero tolerancji” dla upadającej Pietryny, „Purpose. Przedsiębiorczość w kulturze”, nr 55, luty 2010
 • Sokołowicz M. E., Zintegrowane podejście do rozwoju. Polityka spójności a polityki wspierania konkurencyjności i innowacyjności Unii Europejskiej, [w:] Zintegrowane podejście do rozwoju - rola polityki spójności , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, czerwiec 2008, s.47-7

Wystąpienia medialne / Media interviews:

 • Rozmowa z red. Magdaleną Zbrojewską o utrzymaniu czystości w mieście dla programu "Łódzkie sprawy" w TVP Łódź, 21.05.2022, oglądaj (minuta 10:07)
 • Rozmowa z red. Magdaleną Zbrojewską o roli osiedli jako jednostek pomocniczych Łodzi dla programu „Samorządni” w TVP Łódź, 27.4.2022, oglądaj (minuta 25:45)
 • Jak pandemia wpłynęła na miasta? Rozmowa z red. Markiem Krzciukiem w programie „Prześwietlenie” dla TV TOYA, 22.11.2021
 • Jeden z najbardziej monumentalnych budynków w Łodzi stoi pusty. Co dalej z gmachem PKO BP? Wypowiedź dla red. P. Rutkiewicza z Gazety Wyborczej o. w Łodzi, 01.11.2021, czytaj
 • Łódzki Budżet Obywatelski do zmiany? Ekspert UŁ: "Miasto traktuje go jak plebiscyt"; rozmowa z red. Leną Gontarek dla Gazety Wyborczej o. w Łodzi, 07.12.2021, czytaj
 • Alarm dla klimatu; rozmowa z red. Elżbietą Grzeszczuk-Chętko z TV TOYA w programie „Punkt Widzenia”, 29.10.2021, oglądaj
 • Dyskusja na antenie Radia Łódź na temat planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Wzniesień Łódzkich, 22.10.2021, słuchaj
 • Sukcesja w trybie "lex deweloper"? Ekspert: „Dla centrum są dwie możliwości”; rozmowa z red. Pawłem Rutkiewiczem dl a Gazety Wyborczej o. w Łodzi, 09.10.2021, czytaj
 • Rozmowa nt. roli ogródków działowych w miastach dla programu TVP „Głos Regionów”, 11.07.2021, oglądaj (minuty 11:00-15:50)
 • Praca w Łodzi dla każdego czy tylko dla niektórych? Łódź płynie w dobrym kierunku, choć z przeszkodami; udział w debacie „Gazety Wyborczej”, 10.02.2022, czytaj
 • Łódź to trzecie zielone miasto w Polsce. "Iluzoryczny obraz" czy realny kierunek? - z prof. UŁ Mariuszem SOKOŁOWICZEM rozmawia red. Lena Gontarek. "Gazeta Wyborcza" 21.06.2021 (e-wydanie), czytaj
 • Nie ma nic złego w byciu przeciętnym! - z prof. UŁ Mariuszem SOKOŁOWICZEM rozmawia Błażej CIARKOWSKI. "Architektura & Biznes" 06/2021, ss. 130-139, czytaj
 • Sokołowicz M.E. (2020). Co się ciągnie za Erasmusem? |wywiad| "Europa dla Aktywnych" nr 4/2020, ss. 42-43, czytaj
 • Dyskusja na antenie TVP3 Łódź na temat wizerunku Łodzi, 05.09.2019, oglądaj
 • Dyskusja na antenie Radia Łódź na temat "zielonego" EXPO w Łodzi, 24.06.2019, oglądaj
 • Dyskusja na antenie Radia Łódź na temat budżetu obywatelskiego w Łodzi, 09.01.2019, oglądaj
 • Dyskusja na antenie TVP3 Łódź na temat przebudowy placu Wolności w Łodzi, 19.12.2018, oglądaj
Zainteresowania naukowe

Specjalizacja | Specialization:

gospodarka przestrzenna, ekonomika miast i regionów, laboratoria miejskie | urban and regional economics, urban labs więcej

Główne prowadzone przedmioty | Courses:

Prowadzone seminaria | Seminars:

 • Naprawianie miast i regionów przez mieszkańców i dla mieszkańców. Dobre praktyki (USM)
 • Innowacyjne podejścia w gospodarce nieruchomościami (USM)
 • Seminarium doktorskie: ekonomia miejska i regionalna, zastosowanie ekonomii instytucjonalnej w badaniu procesów rozwoju lokalnego i regionalnego, polityka gospodarcza i zarządzanie w samorządzie terytorialnym
Stanowiska
 • Profesor uczelni | Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego ds. kształcenia Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska

  Urbanista-ekonomista, badający gospodarki miast i regionów oraz sposoby poprawy skuteczności ich funkcjonowania | Urbanist-economist, researching economies of cities and regions and ways to improve their efficiency.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela