Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Izabela Maria Klon
Główny adres email
Izabela.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe dotyczą socjologii pracy, pracy seksualnej, zagadnień stygmatyzacji społecznej a także etyki badań socjologicznych. Stosuję jakościowe metody badań, metodologię teorii ugruntowanej oraz etnografię.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

  Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy:

  • 1) w zakresie obowiązków dydaktycznych:
  • a) prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (podstawy socjologii, podstawy komunikacji społecznej, socjologia mikrostruktur, etnografia i diagnoza kultur organizacyjnych), w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
  • b) terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
  • c) udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
  • d) przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
  • e) opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
  • f) przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze 2 godzin tygodniowo;
  • g) podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
  • h) dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
  • i) wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.
  • 2) w zakresie obowiązków naukowych:
  • a) prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych;
  • b) pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
  • c) rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;
  • d) aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych;
  • e) doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego;
  • 3) w zakresie obowiązków organizacyjnych:
  • a) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
  • b) pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym: roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi;
  • f) inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;
  • g) inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne - redaktor prowadzący Przeglądu Socjologii Jakościowej.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela