Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Danuta Dąb
Główny adres email
Danuta.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • 1983 r. – magister geografii, tytuł uzyskany na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, na podstawie pracy magisterskiej „Osady suchej doliny w okolicy Rudunek”. Promotor: prof. dr hab. Halina Klatkowa
 • 2010 r. – doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, uzyskany na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, na podstawie rozprawy doktorskiej „Incydent klimatyczny młodszego dryasu i jego efekty morfogenetyczne w regionie łódzkim”. Promotor: prof. dr hab. Krystyna Turkowska, recenzenci: prof. dr hab. Teresa Madeyska, prof. dr hab. Ryszard K. Borówka
 • 2018 r. – doktor habilitowany w obszarze nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia, specjalność geografia fizyczna, na podstawie oceny cyklu publikacji pt. „Paleogeografia i dynamika środowiska Polski Środkowej w okresie przejściowym vistulian-holocen”, nadany uchwałą Rada Wydziału Nauk Geograficznych UŁ. Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz, dr hab. Piotr Czubla, prof UŁ, prof. dr hab. Wacław Florek
Osiągnięcia naukowe

publikacje naukowe (ORCID: 0000-0002-2284-2183)

udział w projektach badawczych finansowanych przez NCN

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na paleośrodowisku schyłkowych ostatnich kilku tysięcy lat vistulianu (ok. 18 000–11 000 lat BP), charakteryzujących się szybkimi zmianami klimatycznymi udokumentowanymi w skali globalnej. Zmienność środowiska naturalnego tego okresu wiąże się z przebudową morfogenetycznej dziedziny peryglacjalnej na umiarkowaną. Przedmiotem moich zainteresowań naukowo-badawczych jest rekonstrukcja paleogeograficzna, którą postrzegam jako odtwarzanie interakcji i elementów współtworzących środowisko przyrodnicze w przeszłości (budowy geologicznej, rzeźby, klimatu, stosunków wodnych, biosfery), zmieniających się pod wpływem wahań klimatycznych. Za nie mniej istotne w analizach paleogeograficznych, szczególnie odnoszących się do czasu dynamicznych zmian środowiskowych, uważam precyzyjne ich umiejscowienie w czasie oraz długość rekonstruowanych zdarzeń.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Geologii i Geomorfologii

  badania naukowe, działalność dydaktyczna

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela